Datum: 29.10.2013

Vložil: Iva Nováková

Titulek: Jak se řeší "podobnosti"(Hornopočernický zpravodaj 3/2013)

Obtěžování kouřem z komínů rodinných domů
V poslední době se množí stížnosti a podněty
ve věci obtěžování kouřem a zápachem
z komínů rodinných domů. K uvedeným
podnětům sdělujeme občanům,
že v kontrole nedovoleného spalování
materiálů či odpadů v rodinných domech
má Úřad městské části Praha 20 i podle
nového zákona na ochranu ovzduší č.
201/2012 Sb. velmi omezené kompetence.
Bez souhlasu majitele nelze do domu
vstupovat ani občana legitimovat, stejně
tak zjišťovat, čím ve svém kotli topí. Lze
pouze dle tzv. Ringelmannovy stupnice
změřit tmavost kouře, pokud kouř viditelně
vychází z komína. Metoda podle Ringelmanna
je založena na porovnání tmavosti
kouřové vlečky s odpovídajícím stupněm
Ringelmannovy stupnice lidským zrakem.
Tmavost zbarvení kouřové vlečky přibližně
odpovídá koncentraci sazí, popílku a jiných
částic. Měření tmavosti kouře podle této
metody provádí pozorovatel ze vzdálenosti
150 až 400 m od pozorovaného komína.
Při spalování paliv nesmí být odcházející
kouř tmavší než 2. stupeň při měření a hodnocení
Ringelmannovou stupnicí. Po dobu
roztápění zařízení ze studeného stavu (v trvání
maximálně 30 minut), pokud pasport
kotle nestanoví jinak, může tmavost kouře
dostoupit až do úrovně stupně 3. Pomůcka
na měření obsahuje bílý karton s výseky
pro pozorování dýmu a s poli obsahujícími
Ringelmannovy stupně šedi.
Co tedy dělat, pokud vás váš soused obšťastňuje
nepříjemným kouřem z komína?
Zkuste nejprve cestu komunikace a domluvy.
Slušně, ale rázně jej upozorněte,
že vás kouř obtěžuje a že dotyčný zřejmě
porušuje zákon. Záleží samozřejmě na
vzájemných vztazích se sousedy. Pokud
jsou na bodu mrazu, nezbývá než se
obrátit na úřady.
Úřadem příslušným k řešení problematiky
lokálních topenišť je úřad městské části.
Ten má ale kompetence v ochraně ovzduší
omezené, jak je uvedeno výše. Problémem
je v současné době fakt, že pokud
se jedná o spalovací zdroj v soukromém
objektu (tedy ten, který neslouží k podnikatelským
účelům, např. v rodinném
domku), nemůže si případnou kontrolu
spalovacího zdroje přímo na místě úřad
vynutit a je odkázán na ochotu majitele.
Majitel kontrolu nemusí povolit, a pokud
bude požadovat, aby byla ohlášena
předem, může se na ni připravit. Většinou
tak jediným důkazem je kouř vycházející
z komína a jeho tmavost. Není na škodu,
když sami občané kouř zdokumentují
například pomocí fotoaparátu.
Obrátit se můžete také na Městskou policii.
Ta by měla věc zjistit, vyšetřit a předat
k dořešení příslušnému úřadu. Důležité je
však přivolat policii v době, kdy je možné
tento přestupek očividně zjistit, tedy
v době, kdy kouř vychází z komína.

Ing. Miroslav Horyna, vedoucí odboru
životního prostředí a dopravy

Přidat nový příspěvek