27.2.2014 - Komentář k vyjádření starosty v Mnetěšském zpravodaji a k navazujícímu zápisu z jednání OZ naší obce

27.2.2014 - Komentář k vyjádření starosty v Mnetěšském zpravodaji a k navazujícímu zápisu z jednání OZ naší obce

Dovolujeme si sdělit následující komentář k vyjádření starosty v Mnetěšském zpravodaji a k navazujícímu zápisu z jednání Obecního zastupitelstva naší obce.

 

V zápise z jednání Obecního zastupitelstva ze dne 19. 02. 2014 chybí dle našeho názoru tři podstatné informace, které na jednání zastupitelstva zazněly:

 

1) Nabídka našeho Občanského sdružení na spolupráci s Obcí ve věci obhajoby společných zájmů proti stávajícímu vedení koridoru vysokorychlostní trati (VRT), příslib součinnosti při organizaci petice a poskytování všech námi zjištěných informací, aby mohl starosta účinněji hájit zájmy Obce a všech jejích občanů. Vysvětlili jsme, že jedině společný postup může být úspěšný.

Dále se nedostalo do zápisu doporučení, aby návrh na přezkum VRT ke Krajskému soudu podala obec a dotčení vlastníci nemovitostí společně.

 

2) Upozornění, že případné napadení části obsahu  ZÚR Ústeckého kraje nemá žádný odkladný účinek na projednávání a schvalování územního plánu naší Obce. Jedná se o samostatná správní řízení.

 

3) Připomínka, že jsme už v roce 2012 doporučovali Obecnímu zastupitelstvu, aby si najalo odborníka na životní prostředí, aby obec mohla lépe bránit své zájmy ve vztahu k VRT.

 

V návaznosti na náš návrh ke společnému postupu jsme podstatné informace k VRT (soudní rozhodnutí úspěšných obcí v boji s liniovou stavbou a další související podklady) osobně předali starostovi v pondělí 24. 02. 2014.

 

Myslíme si, že boj obce za změnu vedení koridoru trasy VRT je prvořadým úkolem Obce, starosty, místostarostky a všech zastupitelů. Tato povinnost jim vyplývá ze zákona o obcích.

 

§35 odst.2 zákona o obcích říká:

Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

 

Stavba VRT se nepochybně dotýká ceny nemovitostí a kvality bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací a vzhledem k ochrannému pásmu NKP Říp i kulturního rozvoje.

 

Vyjádření starosty v Mnetěšském zpravodaji i stanovisko místostarostky Z. Tlusté v zápisu z jednání Obecního zastupitelstva bychom rádi okomentovali následujícím způsobem:

 

Od roku 2010 do konce roku 2013 nepodnikla obec dle vlastních slov starosty ve vztahu k plánované VRT vůbec žádnou aktivitu vedoucí k ochraně zájmů naší Obce a jejích obyvatel, ačkoliv k tomu byla vyzvána Krajským úřadem už v roce 2010 a následně naším Občanským sdružením v roce 2012.

 

Teprve po písemném dotazu projekční kanceláře ve věci dílčí úpravy vedení trasy VRT z ledna 2014 začala Obec nějak jednat.

 

Zamítavé stanovisko Obce k projektu VRT formulované a odeslané starostou Minarčíkem projekční kanceláři je z hlediska ochrany zájmů naší Obce naprosto neúčinné. Projektant nemůže koridor vysokorychlostní trati schválený v ZÚR Ústeckého kraje měnit, naopak je jím při své činnosti vázán.

 

Starostou i místostarostkou citovaný příslib projektantů o zachování prostupnosti stávajících komunikací přes VRT a dálnici byl pouze obecným ústním vyjádřením projektanta k budoucím záměrům. Závazně a na papíře ve vztahu k naší lokalitě zatím nic takového nebylo vyprojektováno ani s přiděleným rozpočtem schváleno. V součastné fázi přípravných prací ani nelze nic takového očekávat.

 

Přejezdy přes VRT možné nejsou, v úvahu proto připadá pouze mimoúrovňové křižování, které je spojeno s opravdu velkou konstrukční a ekonomickou náročností (v našem případě náročná mostní konstrukce přes VRT a dálnici dohromady). To samé se týká řešení křížení u Vražkova, tam se bude jednat o technicky složité zachování podjezdu pod VRT a dálnicí. Důvody k obavám o skutečnou budoucí realizaci takto komplikovaných a drahých staveb jsou proto rozhodně namístě!!!