27.8.2012 Doplnění komentáře k zápisu ze zasedání ZO č. 8 ze dne 15.8.2012

27.8.2012  Doplnění komentáře k zápisu ze zasedání ZO č. 8 ze dne 15.8.2012

    Dovolujeme si připojit další komentář k věci nedostatečné kapacity MŠ projednané na zasedání ZO dne 15.8.2012. V zápisu ze zmiňovaného zasedání je uvedeno, že naše o.s. Mnetěš bylo zastupiteli požádáno o časový harmonogram nástupu dětí do plánované dětské skupiny, o zapojení o.s. Mnetěš do hledání člověka způsobilého vést takovou dětskou skupinu a konkretizaci požadavků na ZO, aby nám mohli (zastupitelé!?) být při provozu dětské skupiny nápomocni. Nutno dodat, že na jednání zastupitelstva z řad jednotlivých zastupitelek taková výzva padla v různých obměnách dokonce opakovaně, ale byla směřována jednoznačně k přítomným maminkám. Protože tyto ženy slyšely o o.s.Mnetěš velmi pravděpodobně až na tomto jednání, nelze je i při největším optimismu za členky sdružení považovat. Jedná se tedy o určité nedorozumění. O.s. Mnetěš nebylo žádným usnesením ZO ani jednotlivými zastupiteli k uvedeným aktivitám jmenovitě vyzváno. Také informaci o darování laviček občanským sdružením ani dotaz ve věci související darovací smlouvy nepředkládal pan Jeřábek. K žádosti členů zastupitelstva o součinnost maminek dodáváme, že by jí jednoznačně mělo předcházet usnesení zastupitelstva o přidělení konkrétních úkolů směrem k vedení obce, aby takovou aktivitu primárně konalo a s případnými externími spolupracovnicemi nebo spolupracovníky vše koordinovalo. Rodiče dětí totiž nepřišli na setkání s jednotlivými zastupiteli, ale na řádné jednání zastupitelstva obce, od které právem očekávají řešení jejich problému neumístěných dětí. Občanské sdružení Mnetěš bude také zvažovat eventuální další vhodnou pomoc, ale provozní a personální zabezpečení případné dětské skupiny je prvotně úlohou obce. Ze zákona jí taková činnost přísluší a navíc to dluží nepřijatým dětem a jejich rodinám. Zaměstnané maminky by mohly být ekonomickým přínosem pro jejich rodiny, obec i stát. Když matky zůstanou nedobrovolně doma na sociálních dávkách, ztrácí také úplně všichni, obec nevyjímaje.

 

Mnetěš, o.s.

 

Dne 27.8.2012