Program nezávislých kandidátů za ODS do komunálních voleb v Mnetěši - Kandidátka č. 2

Program nezávislých kandidátů za ODS do komunálních voleb v Mnetěši - Kandidátka č. 2

V O L B Y  M N E T Ě Š  2 0 1 8

Program nezávislých kandidátů za ODS do komunálních voleb v Mnetěši

Kandidátka č. 2

 

Vážení spoluobčané,

dovolte, abychom Vám představili základní priority a akční plán naší kandidátky pro

volební období 2018-2022:

 

V úvodu bychom rádi podotkli, že všichni kandidáti do obecního zastupitelstva mají nejlepší úmysl vnímat

potřeby a názory každého spoluobčana přátelsky, opravdově, demokraticky a v duchu Listiny základních

práv a svobod. V našem pojetí to znamená především naprosto stejnou vnímavost a pozornost k názorům

a postojům každého občana Mnetěše bez rozdílu! Chceme obec spojovat, nikoliv rozdělovat. Rádi bychom

každého podněcovali k otevřenosti a k rostoucímu zájmu o veřejné dění v obci. Jsme zastánci transparentnosti

a maximální srozumitelnosti.

 

Za prvořadý úkol vedení obce považujeme zachování hodnoty majetku a ochranu životního

prostředí všech obyvatel žijících v naší obci. Z toho vyplývají základní body akčního plánu

na následující volební období:

 

* Ochránit obec před rostoucím hlukem z dálnice D8. Zajištění kvalitního měření hlučnosti

s cílem podrobně zmapovat současnou zátěž na celém území obce. Na základě zjištěných hodnot vyjednávat

s příslušnými státními institucemi o vhodném a účinném vybudování ochranných prvků proti stále více

obtěžující hlučnosti.

 

* Považujeme za nezbytné, aby se naše obec včas a aktivně bránila před důsledky výstavby

a provozu vysokorychlostní trati Praha-Drážďany. Vzhledem k rozhodnutí Ministerstva dopravy

vystavět úsek této liniové stavby v prostoru mezi dálnicí a obcí, je zapotřebí důsledně ochránit celý prostor

obce před případnými následky vlivu stavby a provozu trati na životní prostředí a celkovou situaci v Mnetěši.

 

* Vážíme si všech aktivních spoluobčanů, kteří ve svém volném čase pracují pro sportovní

a kulturní kluby, kroužky a spolky. Všechny veřejně prospěšné aktivity, které na území obce vznikly z

vůle a činnosti našich spoluobčanů si zasluhují náležitou péči, pozornost a podporu ze strany obce.

 

* Základní prioritou rovněž zůstává budování infrastruktury obce. Považujeme za správné

i nadále postupně opravovat chodníky, udržovat a rozšiřovat zeleň, postupně přispívat ke kultivaci okolí obce.

 

* Škola a školka tvoří základní pilíř a nedílnou součást života v obci a zasluhují stálou péči

a pozornost každého zodpovědného zastupitele.

 

* Vizitkou obce je mimo jiné stav dětského hřiště a všech obecních sportovišť. V obci žije

mnoho rodin s malými dětmi – zcela přirozeně vzniká nutnost řešit zázemí pro jejich školní i mimoškolní

aktivity. Potřeba změny současné situace je naprosto zřejmá.

 

* Chtěli bychom podpořit obnovu a rozvoj sítě polních cest a zelených pásů, aby se do prostoru

obce a jejího okolí vrátily krajinné prvky, které odjakživa patřily do tradiční zemědělské krajiny. Na území obce

téměř úplně chybí systém okružních polních cest lemovaných stromy nebo jinou vhodnou zelení.

 

* V katastru naší obce se nachází národní kulturní památka hora Říp. Stávající stav cest i vzhled

krajiny v prostoru mezi obcí a horou zatím ukazují, že některé podstatné úkoly v této záležitosti máme teprve

před sebou.

 

* Předpokládáme zachování podpory místní sítě obchodů a služeb provozovaných v objektu

Obecního úřadu, protože tvoří významnou položku přispívající ke komfortu všech obyvatel.

 

* Neméně důležité jsou časově vhodně dostupné služby Obecního úřadu.

 

Naše společné motto:

„Ctíme časem a generacemi prověřené tradice, žijeme přítomností

a pracujeme pro budoucnost našich dětí“

Ing. Martin Hinterholzinger

Ing. Leoš Čihák, MBA.

Ing. Lukáš Zimmer

František Kněžínek, DiS.

Ing. Klára Antošová

Bc. Marek Nejedlý

Ing. Ilona Kubíčková

Mgr. Markéta Zimmerová

Markéta Hlavová, DiS.