1.1.2014 - Evropská úmluva o krajině / The European Landscape Convention

1.1.2014 - Evropská úmluva o krajině / The European Landscape Convention

Evropská úmluva o krajině (dále jen „Úmluva“), podepsaná dne 20. října 2000 ve Florencii, vstoupila v mezinárodní platnost dne 1. března 2004. Hlavním cílem Úmluvy je zajistit ochranu jednotlivých typů evropské krajiny. Její význam spočívá v tom, že ukládá povinnost vytvářet a realizovat ohleduplné a z hlediska charakteru krajiny udržitelné krajinné politiky, a to za účasti veřejnosti a místních a regionálních úřadů, a dále pak zohledňovat charakter krajiny při formování politik územního rozvoje, urbánního plánování a jiných sektorálních či intersektorálních politik. Tato smlouva má sloužit jako efektivní nástroj mezinárodní spolupráce. Měla by zajistit ochranu jednotlivých typů evropské krajiny, aktivní péči o krajinu v souladu s principy jejího udržitelného využívání a koordinovat plánování činností v krajině. Smluvní stranou se mohou stát nejen všechny členské státy Rady Evropy, ale i státy nečlenské, podílející se v Evropské kulturní dohodě. Ke dni 13. 1. 2012 ratifikovalo Úmluvu 35 států. Jménem České republiky byla Úmluva podepsaná ve Štrasburku dne 28. listopadu 2002 a po ukončení ratifikačního procesu dne 1. října 2004 vstoupila v platnost. Přístup ČR k Úmluvě je logickým vyústěním české tradice ve vztahu k hodnotám krajiny a péči o její přírodní a kulturní dědictví.

Základní principy Úmluvy:
Rozmanitost evropských krajin představuje společný a klíčový zdroj kvality života jednotlivce i společnosti a současně tvoří základní prvek životního prostředí.
Ochrana, správa a plánování evropských krajin jsou právy a povinnostmi každého jednotlivce a všech evropských zemí.
Trvale udržitelný rozvoj musí být založen na vyvážených harmonických vztazích mezi sociálními potřebami, hospodářskou činností a ochranou a tvorbou životního prostředí.
Úmluva se zaobírá celou krajinou, jak přírodní, venkovní, městskou tak industriální, tj. Úmluva se věnuje jak pozoruhodné krajině, tak i běžné či narušené.
Zásadní úkoly vyplývající z naplňování Úmluvy jsou promítnuty ve Státním programu ochrany přírody a krajiny (SPOPK ČR), který byl schválen Vládou dne 30. listopadu 2009. SPOPK ČR je akčním plánem pro naplňování Úmluvy na národní úrovni, s plánem plnění do roku 2020.

 

Celý text úmluvy ke stažení zde:

Oficiální stránky úmluvy: zde: