POSTŘIKY V INTRAVILÁNU MNETĚŠE

    Postřiky jsou jednou z nejčastějších forem aplikace pesticidů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESTICIDY

    Jsou prostředky určené k tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců. Přímo nebo zprostředkovaně napadají metabolismus buněk rostlinných nebo živočišných škůdců takovým způsobem, aby cílený organismus v ošetřované lokalitě ztratil schopnost přežít a byl zahuben.

RIZIKA

    Necílové organismy, bakteriemi počínaje a člověkem konče, jsou rovněž tvořeny buňkami, a tudíž při kontaktu s pesticidem zákonitě a nevyhnutelně dochází k vzájemné interakci, ve většině případů velmi škodlivé. Setkali jsme se u zemědělců s představou, že „malé“ dávky nevadí, když dodržují správné ředění, není nikdo ohrožen. Mylně se domnívají, že nám (dotčeným osobám ze sousedních nemovitostí) vadí především nepříjemný chemický zápach. Přitom u některých látek mohou být velmi rizikové svým účinkem opakované dávky „nízkých“ koncentrací (v řádech desítek mikrogramů na kilogram živé hmoty). Důsledky takového působení nemusí být dlouhodobě zřetelné a pozorovatelné, o to více nebezpečné bývají v kumulaci účinků s dalšími faktory zatěžujícími životní prostředí. Velmi vnímavou a nejvíce ohroženou skupinou jsou malé děti, těhotné ženy a jejich ještě nenarození potomci!!!

 

Mezi nebezpečné vlastnosti pesticidů a látek v nich obsažených mohou například patřit:

Schopnost dráždit pokožku a dýchací cesty

Schopnost dráždit trávicí trakt

Schopnost vyvolávat alergie

Schopnost rozvracet endokrinní systém (vznik závažných poruch hormonální činnosti)

Schopnost snižování počtu erytrocytů (červených krvinek)

Mutagenita (schopnost způsobit různé stupně poškození a změn genetického materiálu)

Neurotoxicita (poškozování mozku a nervové soustavy)

Teratogenita (poškozování a vznik úchylek plodu)

Imunosuprese (snižování obranyschopnosti)

Nefrotoxicita (poškozování ledvin)

Hepatotoxicita (poškozování jater)

Potenciální karcinogenita (případná možná schopnost vyvolávat rakovinná onemocnění).

    Různé pesticidy mají odlišné vlastnosti a účinky, ale velmi obtížně u nich najdeme nějaké zdraví prospěšné. Důležitou otázkou je užitek plynoucí z používání pesticidů. Vlastníci půdy žádné odpovídající zisky nemají, protože nájem ve stovkách nebo prvních jednotkách tisíců korun ročně z jednoho hektaru nemůže nebezpečí plynoucí z plošného využívání pesticidů kompenzovat. Také žádným způsobem neprofitují vlastníci sousedních pozemků ani obyvatelé přilehlých rodinných domků.  Podle slov zemědělců nemají ani oni jasno o svých budoucích výnosech z prodeje plodin. Obzvláště, když většinou opakovaně pěstují po světě tolik rozšířené obilniny (pšenici, ječmen atp.), jejichž výkupní cena se utváří na komoditních burzách. Produktivita záhumenků v Mnetěši se stěží může rovnat produktivitě velkých obilných lánů doma a především v zahraničí. Rovněž velmi pravděpodobně nebude umožňovat investice do moderních, k životnímu prostředí šetrných technologií. Případné příjmy asi čtyř zemědělců z pěstování takových plodin na tak malém prostoru nemohou být dostatečným důvodem k pasivnímu přihlížení a akceptaci metod průmyslového zemědělství v bezprostřední blízkosti zahrad, kde často odpočívají těhotné ženy nebo si hrají malé děti a relaxují celé rodiny. 

Vlastní činností jsme pořídili fotodokumentaci o porušování několika platných pravidel a návodů regulujících aplikaci pesticidů. Většina zemědělců při realizaci postřiků v bezprostřední blízkosti mnetěšské rodinné zástavby používá zastaralou techniku, nedodržuje předepsané odstupy ani klimatické podmínky (teplotu nebo bezvětří). Častým výsledkem takového počínání v průběhu postřiků bývá aerosol směsi pesticidů a umělých hnojiv šířící se desítky až stovky metrů do obytné zóny. Vzhledem k velikosti obce jsou takovou činností zasaženi téměř všichni obyvatelé, nejvíce však ti z přilehlých nemovitostí. Přitom jedna z nejzákladnějších podmínek metody aplikace postřiků je zásada nezasažení sousedních pozemků, necílových porostů a organismů. Pokud si myslíte, že jsme obcí, kde se téměř všichni ve zdraví dožívají pokročilého stáří a umírají sešlostí věkem, budete považovat tento text za zcela nadbytečný. Jestli jste jiného názoru a považujete rizika plynoucí z nekvalitního provozování průmyslového zemědělství v bezprostřední blízkosti rodinné zástavby za neakceptovatelná, zkuste s námi něco udělat, aby se situace mohla změnit. Naše občanské sdružení se domnívá, že čistý vzduch, bezpečnost a zdraví dětí a jejich rodin jsou skutečně významnou hodnotou.