Metodika provádění postřiků

Z níže uvedených odkazů vybíráme pasáž o nutnosti dodržovat správný postup při aplikaci a obsluze stroje...

Zásady správného používání přípravků na ochranu rostlin

Mustang forte 

 

10) Obsluha stroje při aplikaci

 

Pro dosažení kvalitního ošetření s minimálními aplikačními ztrátami a ke splnění požadavků hygieny práce musí obsluha traktorového či samojízdného aplikačního stroje dodržovat tyto zásady:

 • ošetření začínat na závětrné straně pozemku - na opačné návětrné straně se provádí plnění nádrže, přípravu postřiku apod.
 • směr jízdy volit pokud možno tak, aby v případě větru pracoval s více či méně bočním větrem - zlepšuje se tím rovnoměrnost ošetření a snižuje riziko kontaminace traktoristy chemikáliemi
 • dodržovat zvolenou pojezdovou rychlost v obou směrech jízdy i v členitém terénu
 • dodržovat pracovní záběr stroje,při záběru 12 a více metrů za pomoci směrové navigace   
 • na souvratích aplikátor vypínat a okraje pozemku ošetřit samostatným průjezdem.
 • kontrolovat filtrační systém, zejména při použití suspenzních přípravků
 • sledovat dodržování provozního tlaku a funkci trysek
 • provádět ošetření jen za vhodných povětrnostních podmínek na suchý porost

Za všech okolností je třeba dbát, aby použitý přípravek nezasáhl okolní necílený porost, pozemek či objekty a podle místních podmínek volit vhodný způsob a dobu ošetřování.

Ošetřování plodin nelze provádět za jakéhokoliv počasí.

Optimální podmínky pro ošetřování jsou za slabého vánku při teplotách od 8 °C do 25 °C, za nepříliš intenzívního slunečního svitu. 

Nesmí se ošetřovat porosty za rosy, po dešti nebo porosty mechanicky poškozené!

Při vyšších teplotách a případném větru používáme vyšší dávku s vyšším prů­měrem kapénkového spektra (větší kapky). Ošetření pozemními stroji pro­vádíme za podmínek, kdy síla větru nepřekročí 4 - 6 m za sekundu. 

Zásadně ne­smí dojít k úletu postřikové jíchy mimo ošetřovaný pozemek.

 

11) Příčiny a prevence úletu postřikové kapaliny

Úlet postřikové jíchy je běžným důsledkem nesprávné aplikace a potenciálním zdrojem sporů mezi ošetřovateli a jejich sousedy v souvislosti se vzniklý­mi škodami zasažením necílových citlivých plodin a zahrádek.

Na úletu postřiku se rovněž podílí řa­da faktorů včetně:

 • rychlosti větru ve výšce trysek
 • stability místních povětrnostních podmínek
 • použití nesprávných trysek nebo tlaku, což ovlivňuje velikost postřikových kapének
 • pojezdové rychlosti vozidla
 • špatné údržby postřikovače
 • nesprávného seřízení aplikačního zařízení

Když přijedete na pole, ověřte si rychlost větru a jeho směr pomocí jedno­duchého anemometru nebo na základě sledování pohybu stromů a oblaků.

 

Nejbezpečnější podmínky pro provádění postřiku jsou dány takto:

Stálý vánek o stupni 2 ve směru od sousedních citlivých plodin, obydlí nebo vodních toků.

Přitom je třeba si všimnout následujících jevů:

a) když fouká jen slabý nebo žádný vítr, bývá pohyb vzduchu nepředvídatel­ný, zejména v teplých, slunečných dnech;

b) načechraná kumulovitá oblaka ukazují na teplý turbulentní vzduch, který může unášet postřik a postřikové páry na velké vzdálenosti a navíc nepřed­vídatelným způsobem.

 

12) Postup po ukončení aplikace

a) Před opuštěním ošetřeného pozemku nebo kultury opláchněte postřikovač (rosič) a rám (nejlépe pomocí samovyplachovacího systému, jestliže je namontován).

b) Zbylé přípravky po bezpečném uzavření obalů vraťte neprodleně do skladu přípravků a zamezte přístupu nepovolaných osob, zvláště dětí a domácích a hospodářských zvířat k použité aplikační technice.

c) V případě potřeby podle pokynů na etiketě daného přípravku upevněte na okrajích ošetřeného pozemku (kultury) výstražná označení se zákazem vstupu do porostu po stanovenou dobu.

d) Vyplňte potřebné záznamy v rámci povinné evidence použití přípravků.